Samsø Naturskole Samsø Naturskole Samsø Naturskole Samsø Naturskole

Tilførsel af næringsstoffer

Fra gammel tid har vandløbet, Sørenden, haft udløb i den sydlige del af Stavns Fjord. I 1964 gjorde Videnskabernes Selskab opmærksom på, at fjorden var truet af bl.a. forurening fra Sørenden, der udledte såvel dræn som overflade- og spildevand. Det medførte, at afløbet fra Sørenden blev lukket i 1976, og vandet pumpes nu ud i Samsø Bælt.
 
I de senere år er der gennemført en omfattende kloakering på Samsø. Det betyder, at vandet i Sørenden er blevet meget renere. Der er dog stadig mange næringsstoffer i Sørendens vand - måske også for mange ... 
Hele Sørendens opland er på ca 16 km2. Så længe Sørendens vand pumpes til Kattegat, er det kun afstrømningen fra et areal på ca. 9 km2, som ender i Stavns Fjord. Med det afstrømmende vand tilføres fjorden næringsstofferne kvælstof og fosfor fra især dyrkede jorde og naturarealer. Derudover tilføres fjorden kvælstof og fosfor fra atmosfæren og fra skarvkolonien på Kolderne.
 
 
Næringsstoffer kort
 
Tilførslen fra skarvkolonien på Kolderne er beregnet til ca. 1,1 ton kvælstof i 1996. Denne tilførsel er også forholdsvis lille sammenlignet med den samlede tilførsel. Fosfortilførslen til Stavns Fjord udgjorde i 1996 0,4 ton. Det er en meget lille tilførsel pr. vandareal sammenlignet med andre fjorde i Danmark. Det skyldes, at spildevands-tilførslen er meget lille. Fosfortilførslen stammer hovedsagelig fra skarvkolonien og atmosfæren.
 
Den samlede kvælstoftilførsel til Stavns Fjord fra land og atmosfære var i 1996 ca. 25 tons. Heraf udgør tilførslen fra atmosfæren ca. 60 %. 1996 var dog et meget tørt år. Tilførslen af kvælstof fra det åbne land kan være 4-5 gange større i år, hvor det regner mere. Tilførslen fra spildevand er lille og udgjorde ca. 1 % af den samlede tilførsel i 1996.
 
Kvælstof og fosfor

Åbningstider

Samsø kommune

Aktiviteter