Samsø Naturskole Samsø Naturskole Samsø Naturskole Samsø Naturskole

Skarven

Skarven
 
Skarven af racen mellemskarv etablerede sig i 1989 i Stavns Fjord med en ynglebestand på 26 par. Antallet af ynglepar er frem til dag vokset markant, og bestanden i Stavns Fjord har i de senere år været blandt landets største. Bestanden fordeler sig på to ynglekolonier på henholdsvis Yderste Holm og på Kolderne. I 2017 var antallet af reder faldet til under 2000 - det laveste antal i en længere årrække.
 
På Yderste Holm havde skarven i en årrække reder i træer, men både her og på Kolderne er rederne i dag placeret på jorden. Redetræerne på Yderste Holm er gået ud fordi guanoen (skarvens ekskrementer) svider bladene.
 
Skarven kommer til Stavns Fjord i midten af marts og forlader kolonierne fra midten af august. Æggene klækkes midt i maj, og ungerne opholder sig ved reden i ca. 6 uger. Efter ynglesæsonen kan der i nogle år ses overvintrende skarv. Disse stammer fra nordligere ynglebestande i Skandinavien. De danske skarv overvintrer typisk i mellem og sydvesteuropa.
 


Åbningstider

Samsø kommune

Aktiviteter