Samsø Naturskole Samsø Naturskole Samsø Naturskole Samsø Naturskole

Planter i fjorden

På lavt vand og op til 1 meters dybde findes der en blandet vegetation af blomsterplanter. Den mest almindelige er Havgræs.  Desuden ses mindre bevoksninger af Dværgålegræs og Stor vandkrans, mens Ålegræs og Børstebladet vandaks kun findes i enkelte små bevoksninger.
 
Ålegræs
Udbredelse af ålegræs (øverst ålegræs)
 
På vanddybder større end 1 m. danner ålegræs nogle steder sammenhængende bevoksninger bl.a. i Østerfjord.
 
Områder med blomsterplanter har stor økologisk betydning, fordi de giver gode betingelser for fisk og smådyr, og planterne er en vigtig fødekilde for mange fugle. Desuden holder blomsterplanternes rodnet sammen på havbundens sand og mudder. Det medfører, at der hvirvles mindre materiale op i vandet, og dermed bliver lysforholdene i vandet bedre.
 
I Stavns Fjord findes 2 arter af de forholdsvis sjældne kransnålalger. Kransnålalgerne er de første arter der forsvinder, når områder forurenes. Stavns Fjord er en af de få fjorde i landet, hvor der forekommer større bevoksninger af kransnålalger.
 
Kransnålalger
Kransnålalger
 
I sommerperioden er enårige trådformede grønalger meget hyppige på det lave vand.
 
Algerne er ofte viklet ind i blomsterplanterne, og dermed skygger algerne for blomsterplanterne. Kommer der for lidt lys ned til blomsterplanterne,
så dør de.
 
Grønalger
Enårige grønalger dækker blomsterplanterne

Åbningstider

Samsø kommune

Aktiviteter